Tư vấn thiết kế xây dựng

Tư vấn thiết kế xây dựng

Hoạt động tư vấn thiết kế xây dựng của Công ty P&T là cung cấp trọn gói hoặc từng phần các dịch vụ Tư vấn trong lĩnh vực xây dựng bao gồm:
-      Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị và bảo vệ môi trường;
-      Khảo sát địa hình và khảo sát địa chất đo đạc các công trình xây dựng;
-      Thiết kế qui hoạch chi tiết các khu dân cư, khu chức năng đô thị và Khu công nghiệp
-      Tổng thầu tư vấn, thiết kế và lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật;
-      Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, Tổng dự toán các công trình xây dựng;
-      Quản lý dự án, giám sát kỹ thuật xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường v.v... ;
-      Lập hồ sơ mời thầu, Tư vấn đấu thầu ;
Dịch vụ Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính) ;